Miljö

En modern industri i storlek med Arvika Gjuteri kräver ett väl fungerande miljöarbete

En modern industri i storlek med Arvika Gjuteri kräver ett väl fungerande miljöarbete. Vår strävan är att arbeta på ett sådant sätt att vi kan förebygga eller minimera den miljömässiga effekten av vår verksamhet. Detta innefattar de självklara delarna såsom produktion och materialhantering, men inbegriper också leverantörskedjan, processutveckling och investeringar.

Vår verksamhet vilar på att det finns en väl fungerande återvinning av metallskrot i samhället. Större delen av det råmaterial vi smälter, och gör produkter av, kommer från skrot från gamla lastbilar, bilar med mer. Arvika Gjuteri är därigenom en viktig del i kretsloppstänkandet, samt utvecklingen av bättre system för insamling av metallskrot.

Ett av våra viktigaste arbetsområden handlar om hur vi använder våra resurser. För att smälta skrot använder vi elektriska ugnar, vilka är mycket energikrävande. Därav arbetar vi kontinuerligt med att sänka vår energianvändning. En del i detta handlar om att återanvända spillvärme tillsammans med den lokala fjärrvärmeproducenten.

Hållbar utveckling

Ett nyckelord för Arvika Gjuteri är hållbarhet, oavsett om det handlar om miljö, säkerhet, eller den affärsmässiga utvecklingen av företaget. För att vi långsiktigt skall vara framgångsrika krävs det att dessa delar är i balans och att vi för en väl fungerande dialog med våra intressenter.

I Arvika Gjuteris verksamhet ingår frågor om hälsa och miljö som en integrerad del där vi kontinuerligt strävar mot förbättringar. Vårt fokus är att genom målstyrning arbeta med förebyggande åtgärder för att på så vis nå störst effekt.